O škole

Jsme svobodná demokratická škola
s důrazem na rozvoj osobní odpovědnosti.
Naše škola je místem setkávání se sebou i s ostatními.

Na co klademe důraz?

 • Rozvoj autonomie a vědomého rozhodování
 • Sebepoznání formou soužití se sebou a okolím
 • Poznání vlastních hranic a hranic ostatních lidí nebo společenství
 • Respekt k odlišnosti
 • Schopnost spolupráce
 • Vytváření prostoru pro osobní rozvoj
 • Spolupráce s celou rodinou nebo dítěti blízkými osobami

Na co neklademe důraz?

 • Množství osvojených znalostí
 • Měření a testování osvojených znalostí a dovedností
 • Poskytování uceleného a jednotného souboru znalostí a dovedností, které jsou státem definovány jako vhodné pro určitou věkovou kategorii
 • Schopnost přizpůsobení se většině
 • Poslušnost
 • Metodologie výuky (nejsme školou konkrétní pedagogické metody)

Jaký je náš světonázor?

Naše škola je jakýmsi paralelním systémem vzdělávání, pro rodiny, které z různých důvodů odmítají nebo nemohou plnit povinnou školní docházku formou každodenního docházení do školy. Naše škola však paradoxně nevznikla jako reakce nebo projev nesouhlasu se stávajícím systémem. Naopak. Věříme, že je možná existence více paralelních vzdělávacích systémů, které mohou navzájem spolupracovat a učit se od sebe. Naším cílem není měnit vzdělávání v České republice, nýbrž najít individuální alternativu pro každého, kdo o ni v životě stojí.

Co to znamená svobodná škola?

V naší škole každý jednotlivec rozhoduje o sobě samotném samostatně, jedná na základě své vůle a nese za toto rozhodování a jednání odpovědnost.
Průvodci jsou dětem podporou v procesu zvykání si na osobní odpovědnost, v určitých chvílích poskytují emocionální podporu nebo upozorňují na možné důsledky jednání a rozhodnutí. Respektujeme fakt, že žít svobodně je dovednost, kterou se během života postupně učíme.

Co znamená demokratická škola?

Naše škola je neziskovým subjektem, který má z právního hlediska tyto orgány: ředitele a správní radu. Funkci v těchto orgánech může v České republice zastávat bohužel pouze osoba starší 18ti let. Ředitel a správní rada proto zřizují ve škole správní orgán školy, kterým je celoškolní shromáždění a studentská rada. Každý orgán školy má práva a povinnosti v takovém rozsahu, v jakém je definuje legislativa České republiky.
Celoškolní shromáždění fakticky rozhoduje v otázkách každodenního chodu školy. Studentská rada je orgánem, který zastupuje názor dětí na všech úrovních rozhodování o škole (členové studentské rady mají přístup na jednání správní rady, týmové schůzky průvodců a mohou se zúčastnit i jakýchkoliv externích schůzek dospělých dle svých časových možností), které jsou za normálních okolností přístupné pouze dospělým.
Naše škola je spravována demokraticky v tom smyslu, že děti i dospělí se podílejí rovným dílem na rozhodování v oblasti provozu školy. Děti i dospělí společně formulují a schvalují pravidla soužití ve škole, ovlivňují určité části rozpočtu školy, rozhodují přijímání nových dětí a dospělých do školy, mají v krajním případě možnost dospělého i dítě ze školy vyloučit, děti společně s dospělými definují i rozvrh výuky a vzhled a funkci prostor školy.
Správní rada školy a ředitel školy si ponechávají výhradní právo rozhodovat ve věci celkového rozpočtu školy a to zejména v oblasti odměňování průvodců a investičních výdajů, dále rozhodují v otázkách personálních, pokud se problém týká pouze úrovně spolupráce dospělých v týmu průvodců. Správní rada též pověřuje úkoly a cíli ředitele školy a pečuje o nezávislost demokratického systému školy.
Zakladatel školy má právo pověřit správní radu úkoly, které se týkají zajištění vyváženého financování školního provozu a pečuje o atmosféru vzájemné podpory jednotlivých aktérů ve škole (děti, průvodci, rodiče, správní rada, ředitel školy, externí spolupracovníci)

Co znamená osobní odpovědnost?

Předpokládáme, že děti i dospělí mají schopnost se rozhodovat dle vlastní vůle a nést odpovědnost za důsledky svého rozhodování. Pro děti je ve škole vytvářena bezpečná atmosféra, ve které mohou přijmout rozhodnutí o sobě, zároveň je vytvářena i bezpečná atmosféra pro prožití důsledků, které jejich rozhodnutí přineslo. Úkolem průvodců je v určitých oblastech připravit půdu pro to, aby si dítě mohlo zažít rozhodnutí i důsledky. Jak přesně to děláme? Většinou se hlavně snažíme odfiltrovat manipulativní sklony okolí tak, aby se dítě mohlo o určité věci rozhodnout dle sebe. Podporujeme děti v tom, aby formulovaly své potřeby a přání za sebe a nepoužívali zástupné argumentace. V případě, že se dostaví negativní důsledek jednání dítěte, nezasahujeme do celého procesu, pouze sledujeme emoční stav dítěte a poskytujeme případnou emocionální podporu a reflexi či zpětnou vazbu, pokud si ji dítě vyžádá. Ať je jednání dítěte jakékoliv, vždy jej necháme projevit, necháme jej však i prožít všechny důsledky jeho jednání.
Věřit si jako rodiče je stejně důležité – a stejně náročné – jako důvěřovat našim dětem.

Jak vnímáme vzdělávání?

Dalo by se na to odpovědět citátem Karla Čapka: “Vzdělání je to, co nám zůstane, když zapomeneme všechno, co jsme se naučili ve škole.” Vzdělávání nevnímáme jako proces, při kterém někdo někomu sděluje fakta, která se dozvěděl od někoho jiného, ale jako proces, kdy učitel podporuje žáka na jeho cestě a podporuje vnitřní motivaci žáka tvořit, poznávat a posouvat se na cestě živostem. Žák by měl mít radost z celoživotního vzdělávání se, bez ohledu na skutečnost, zda se to děje ve škole, či mimo ní. Je nám blízká myšlenka Galilea, že “Člověka nemůžete naučit nic; můžete mu pouze pomoci najít to v sobě” a to by měl být úkol svobodné školy.